Skip to main content
| TERRA PRESA |
Per una nova política de sediments

| El problema |

| Els Efectes |

Regressió

Regressió de la línia de costa

Comportes de fons

Sense manteniment les comportes de fons dels embassaments queden soterrades i l'aigua i els sediments no hi poden circular.

Subsidiència

Subsidència

Se produeix per l’enfonsament gradual que pateix un terreny, compactant-se. Tots els deltes tenen subsidència. Per això l'augment del nivell del mar els afecta especialment.

Colmatació

Pèrdua de capacitat d’aigua dels embassaments, per l’acumulació de sediments que queden empresonats.

| Les Solucions |

Bypass per Hidrosucció

Extracció dels sediments superant la barrera de la presa sense buidar l’embassament

Sluicing

Obrir comportes per aprofitar que els sediments que arrastren les riudes continuen el seu
curs natural.
L'embassament no es buida completament. L'aigua amb sediments circula pel fons perquè pesa més.

Flushing

Els sediments s’extreuen de l’embassament aprofitant la força dels cabals d'arrossegament que se produeixen en buidar l’embassament pels desaigües de fons.

INSTAGRAM